C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Илияна Ферева - Зелева

Председател на съда и Районен съдия

Етаж: 2

Телефон: +359 /3041/ 2148

Районен съдия

Елка Хаджиева

Районен съдия

Етаж 2

+359 /3041/ 2170

Деловодство граждански и наказателни дела

Работно време

  • Работно време: Всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа (без прекъсване)

Деловодство граждански и наказателни дела

Деловодител ГД и НД; Деловодител ГД и НД;

Етаж: 2

тел.: +359 /3041/ 2022, факс: +359 /3041/ 2709

Славка Зайцева

Деловодител ГД и НД;

Етаж 2, стая №8

+359 /3041/ 2022

Христина Василева

Деловодител ГД и НД;

Етаж 2, стая №8

+359 /3041/ 2022

Деловодство съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • Всеки работен ден от 8:30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

 СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА при РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН

Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях. Изпълнително дело се образува по молба на взискател (заинтересована страна) въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение след внасяне на съответните държавни такси. Таксите са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието. Освободени от заплащане на държавни такси са взискатели по вземания за трудови обезщетения и издръжки. Молбата за образуване на изпълнително дело се подава в служба „Деловодство” на СИС. Справки за номера, под който се образува и води делото, се правят лично от взискателя или от упълномощено от него лице в деловодството на СИС – стая 1.
Държавен съдебен изпълнител - Ася Пашова - тел.: /03041/ 24-01
ДЕЛОВОДСТВО при СИС Девин - /03041/21-60

Ася Пашова

Държавен съдебен изпълнител

Етаж: 1

Телефон: +359 /3041/2401

Деловодство съдебно изпълнителна служба

Секретар СИС

Етаж: 1

Телефон: +359 /3041/ 2160

Радост Настанлиева

Секретар СИС

Етаж 1

+359 /3041/ 2160

Служба по вписванията

Работно време

  • Работно време: с граждани, адвокати и нотариуси
  • Всеки работен ден от 9:30 до 12:30 часа и от 13.00 до 15.00 часа.

Към Районен съд – Девин има един съдия по вписванията. Съдиите по вписванията имат следните основни функции:
1. разпореждат или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;
2. произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;
3. извършват нотариални и други действия, предвидени в закон.
Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на Районен съд - Девин.

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА при РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН
Иво Шамов - тел.: /03041/ 24-01

Служба по вписвания - /03041/ 25-76

Необходими документи за издаване на удостоверение за тежести:

  • Заявление (молба)
  • Документ за собственост
  • Квитанция за платена държавна такса по сметка на Агенция по вписванията - имотен регистър.

Правилник за администрацията в съдилищата

Иво Шамов

Съдия по вписванията

Етаж: 1

Телефон: +359 /3041/ 2401

Съдебни секретари

Дияна Стоева

Съдебен секретар

Етаж: 2

+359 /3041/ 3731

Радостина Настанлиева

Съдебен секретар

Етаж: 2

+359 /3041/ 3731

Административен секретар

Мария Дакова

Административен секретар (служ. по сигурността на информацията)

Етаж: 2

Тел./Факс: +359 /3041/ 2709

Главен счетоводител

Галина Радкова

Главен счетоводител

Етаж: 2

Тел./Факс: +359 /3041/27-09

Бюро съдимост

Работно време

  • Работно време: Всеки работен ден от 8:30 до 17.00 часа

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ приема заявления за издаване на свидетелства за съдимост на всички български граждани.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ И КОГА СЕ ИЗИСКВА?

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.

Най-често, такова се изисква при постъпване на работа. Изисква се още при кандидатстване за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ВИ НЕОБХОДИМИ?

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ (може да се изтегли от меню Образци на докумети подавани в Районен съд)
2. ЛИЧНА КАРТА
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - оригинал (и удостоверение за наследници, в случай че се иска свидетелство за починал роднина)
4. ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА в размер на 5 лева – (За Ваше улеснение, таксата можете на заплатите на място в съда)

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

1. ВИЕ, ЛИЧНО
2. ВАШ РОДИТЕЛ, ДЕТЕ, БРАТ/СЕСТРА, СЪПРУГ – като представят изрично писмено пълномощно
3. УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ – като представи нотариално заверено пълномощно.

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ_(информация,издаване)

 

Бюро Съдимост - Моника Узунска

Деловодител

Етаж: 2

Телефон: +359 /3041/2614

Архив

Работно време

  • Всеки работен ден от 8:30 до 17.00 часа;

Моника Узунска

Деловодител

Етаж: 2

Телефон: + 359 /3041/2614

Обща администрация

Веселин Арнаудов

Системен администратор

Етаж: 1

Васил Радичев

Поддръжка и огняр

Етаж 1

Невена Белберова

Чистач

Етаж 1

Длъжностно лице по защита на данните в РС Девин - Веселин Арнаудов - 030412022

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация