C C C C A+ A A- X

Вещи лица

ВЕЩИ ЛИЦА КЪМ АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

За съдебния район на Смолянския окръжен и административен съд


1. Клас "Криминалистични експертизи"
Георги Христов Тодоров, съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.
Георги Николов Кюлханов, всички видове криминалистични и съдебни компютърнотехнически експертизи.
Илия Атанасов Поповски, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Евгени Перов Николов, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи и съдебно-химични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Здравко Серафимов Гаджев, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Митко Иванов Димитров, трасологични дактилоскопни експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични дактилоскопни експертизи.
Митко Дяков Димитров, трасологични дактилоскопни ескпертизи и съдебно- химични експертизи - концентрация на алкохол в кръвта.
Иван Гошев Богданов, трасологични дактилоскопни ескпертизи.
Светослав Костадинов Бозов, трасологични дактилоскопни експертизи.
Антон Емилов Байрактаров, трасологични дактилоскопни експертизи.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
2.1. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност биохимия и микробиология, квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност молекулярна биология, квалификация молекулярен биолог със специализация микробиология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност биохимия и микробиология, квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност молекулярна биология, квалификация молекулярен биолог със специализация микробиология.

3. Клас "Съдебна експертиза на психично състояние"
3.1. Съдебно-психологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология, военна психология.
Нели Христова Георгиева-Величкова, социална приложна психология, психолог.
специализации - съдебна психология; детска и юношеска психология;

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
Стойка Георгиева Найденова, народно стопанско планиране.
Симеон Радев Танев, счетоводство и контрол.
Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация - съдебно- счетоводен експерт; експерт - оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност, квалификация съдебно- счетоводен експерт.
Геновева Атанасова Балиева, счетоводство и контрол, квалификация съдебно-счетоводен експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и консултант, квалификация съдебно- счетоводен експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство и контрол, квалификация съдебно- счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика и управление на строителството, квалификация съдебно-счетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, икономика и управление на машиностроенето; квалификация съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика и управление на социално- културните дейности; квалификация съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Таня Славчева Андонова, счетоводство и контрол; квалификация съдебно- счетоводен експерт.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация съдебно- счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на промишлеността; квалификация съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация съдебно-счетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство и контрол.
Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев, икономика на вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация оценител на недвижими имоти; квалификация оценител на земеделски земи; квалификация оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността.
Янко Димитров Петров, квалификация икономист-застраховател.
Величка Димитрова Бечева, икономика на вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, финанси; квалификация международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство и контрол.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство и контрол и финанси, квалификация експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат - вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, счетоводна отчетност.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт- счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, специалност счетоводна отчетност и контрол.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност икономика и организация на труда; квалификация съдебно-счетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, специалност финансов мениджмънт.
Юлия Василева Исакова, специалност аграрна икономика и квалификация икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Лидия Филипова Карамитева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт- счетоводител.
Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация икономист- счетоводител, сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство и контрол, регистриран одитор - дипломиран експерт-счетоводител, член на Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност финанси, оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова, счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на строителството, квалификация икономист счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Камен Николов Богданов, експертиза на производствени машини, съоръжения и технологии; експертиза на подемна техника и технологии; топлотехническа експертиза; електротехническа и газотехническа експертиза; автотехническа експертиза; количествен анализ на петролни продукти; оценителни експертизи - оценка щети по МПС, машини, съоръжения, оборудване и др.; оценка на движими активи - МПС, машини, съоръжения, оборудване и др.
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на машиностроенето.
Стефан Томов Радев, машинен инженер - ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Анастас Михалев Марковски, електроинженер; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и електротехническата промишленост.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер-електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация - експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Елена Костадинова Дишлиева, топлинна и масообменна техника.
Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, механично уредостроене; квалификация трансфер внедряване на технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер - ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки - екология; трудово законодателство; енергетика.
Иван Огнянов Николов, електроинженер - електроенергетика и електрообзавеждане.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност климатична, вентилационна техника и топлотехника (специалност стопанско управление и квалификация стопански ръководител и мениджър).
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Георгиев Кратунков, двигатели с вътрешно горене; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферета на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Атанас Николов Каварджиков, машинен инженер, специалност по двигатели с вътрешно горене.
Станислав Младенов Минчев, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, с професионална квалификация „Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника“.
Георги Димитров Тонков, магистър инженер транспортна техника и технологии, редовен докторант „Технически науки“, професионално направление „Машинно инженерство“ (автомобилна техника).

5.3. Съдебна строителнотехническа експертиза
Белгин Ахмедов Асанов - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; квалификация проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Мария Стойчева Видолова, строителен техник - промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно строителство.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Любен Димитров Стоилов, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и сгради - паметници на културата; квалификация по проектиране и строителство на автомагистрали.
Димитър Филипов Хаджиев, среден техник архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Емил Илиев Ехленов, геодезия и картография.
Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, промишлено и гражданско строителство.
Стефан Райчев Пътников, строителство и архитектура - строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, хидротехническо строителство - строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектанска правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бакалов, строителен техник - строителство и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, строителен техник - строителство и архитектура.
Румяна Петкова Стефанова, строителен техник - геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Яким Алексиев Ръжев, строителен техник - строителство и архитектура.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник - строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник - геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен техник - строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.

6. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
Н. с. инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология на пластмасите.

7. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
7.1. Съдебна агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по растителна защита, квалификация - оценител на земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско стопанство - лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Руси Денев Иванов, организация и управление на горското стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по горско стопанство.
Минчо Младенов Станев, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
София Асенова Речникова, магистър инженер по горско стопанство.
Асен Недков Речников, инженер по горско стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

8. Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401,ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за2017 г.

1. Английски език 1. Златка Василева Червенкова - английски език; Диплома за висше образование специалност "Английска филология".
2. Руски език 1. Валя Иванова Кръстанова – руски език; Диплома за висше образование специалност "Руска филология".
3. Турски език 1. Георги Методиев Раянлиев - турски език; Свидетелство за ниво на владеене на език ниво С1 (CEFR). 2. Шенол Шериф Яшар - турски език; Удостоверение за ниво на владеене на език ниво С2.
4. Френски език 1. Камелия Маринова Михайлова - френски език; Диплома за висше образование специалност "Френска филология".
5. Немски език 1. Лили Славчева Нешева - немски език; Удостоверение за висше образование с професия "Преводач на техническа литература – немски език".
6. Иврит 1. Женя Радославова Шамис -иврит; Свидетелство за завършен курс в Израел – ниво А, Б, Д; Протокол на изпитна комисия на СУ „Св. Климент Охридски“ за положен изот за установяване степента на владеена на иврит.
__________________________________________________
8.1 Е. Георгиева - професионални юридически преводи от магистър по право, сертификат за юридически английски от Cambridge University. - e-mail: profitranslator.bg@gmail.com +359 885 250 285.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация